اخطار

پیش از خرید هر بسته، حتما از طریق دایرکت اینستاگرام تصویرسازی ایرانی، تاییدیه پرداخت بگیرید؛ درغیر اینصورت هزینه خرید بسته به «هیچ وجه» بازگشت داده نخواهد شد.