اخطار

پیش از خرید هر بسته، حتما از طریق دایرکت اینستاگرام تصویرسازی ایرانی، تاییدیه پرداخت بگیرید؛
درغیر اینصورت هزینه خرید بسته به هیچ عنوان بازگشت داده نخواهد شد.