بخش ویژه پرداخت هزینه های انتشار آزاد

حتماً پیش از واریز مبلغ از طریق دایرکت صفحه تصویرسازی ایرانی در اینستاگرام، تاییدیه پرداخت را کسب کرده و پس از پرداخت، تصویر فیش واریزی را از طریق دایرکت ارسال نمایید.