تصویرگری تکنیک مهارت تصویرگر در اجراهای مختلف می باشد که از طریق آن تصویرگر اقدام به خلق آثار نموده که این امر در ارتباط با موضوع و محتوای آن مشخص می گردد.

تصویرگری تکنیک مهارت تصویرگر در اجراهای مختلف می باشد که از طریق آن تصویرگر اقدام به خلق آثار نموده که این امر در ارتباط با موضوع و محتوای آن مشخص می گردد موضوعات مختلف ، تکنیک های مختلف اجرایی را نیز می طلبد.

تکنیک دقیقا با فکر طراح در ارتباط است. تصویرگری که به تکنیک های زیادی مسلط است همانند مترجمی است که به زبان های مختلف جهانی آشنا می باشد سبک یک پدیده ذهنی در ارتباط با زاویه دید فردی می باشد در صورتی که تکنیک با چگونگی اجرا و کیفیت مواد همراه است.

تکنیک اجرایی و قدرت دست تصویرگر موضوعی است که همواره همه صاحب نظران مسایل هنری بدان اتفاق نظر دارند و در نگاه اول قبل از آن که فکر و ایده درتصویر مشاهده شود ابتدا کیفیت اجرایی و زیبایی تکنیک استفاده شده رخ نمایی می کند. اگردر تصویرگری تکنیک ضعیفی به کار برده شود فکر و هدف تصویرگر به سختی می تواند به مخاطب انتقال یابد، چرا که تصویر فوق پایه های لرزانی دارد که هر چقدر فکر و ایده قوی به دنبال آن باشد قدرت عرضه و خودنمایی آن از بین خواهد رفت.

 

 

       ۱-۱-مداد

مواد و ابزار لازم:مقوای معمولی، مداد- پاکن و ابزار کمکی

ابتدا طرح را روی مقوا و یا کاغذ مورد نظر منتقل کرده سپس شروع به سایه زدن قسمت های تیره طرح می نماییم.

       ۱-۲- مداد رنگی

مواد و ابزارلازم:مقوای اشتنباخ، مدادرنگی،کاتر، پاکن

بعد ازانتقال طرح برروی مقوا با جنس و بافت مورد نظرکاررنگ آمیزی را آغاز می‌کنیم.دراین شیوه رنگ امیزی ازبالای کارشروع شده در پایین خاتمه پیدا می‌کند. در حین انجام کاررنگ آمیزی مدادهاباید نوک نسبتا” تیزی باشد تا خطوط پهن با ضخامت های مختلف ایجاد نشوند.پررنگ شدن ویاکم رنگ شدن طرح موردنظر براثرفشاردست نبایدایجادشودبلکه باتکرارخطوط برروی هم به دفعات کم یازیاد، مابه رنگ مورد نظرخود می رسیم. درصورت لزوم درپایان کارمی توانیم تمامی قسمت هایی ازکاررادورگیری کنیم که این دورگیری می تواند به صورت رنگی متناسب با رنگ طرح و یا فقط تک رنگ ارایه شود.   این دورگیری را با ابزارهای مختلف انجام داد مثل (راپید، مدادرنگی ومداد) که به صورت ممتد با ضخامت های ثابت و یا متغیرصورت می گیرد.

       ۲-۱- اکولین

موادوابزارلازم: اکولین، مسواک، آب، دستمال و ابزار کمکی مثل: ( کاتر ،مقوای بافت درشت، قلم مو، پالت و چسب کاغذی)

irill-ir-12

ابتدا طرح آماده شده را با مداد روی مقوای بافت درشت انتقال می دهیم. .هنگام استفاده از رنگهای دقیق بهتر است از مقوای بافت درشت استفاده کنیم. مقوا را با چسب کاغذی روی تخته شاسی می چسبانیم و قلم موی آغشته به اکولین را برداشته، شروع به کارمی‌کنیم. وقتی که میخواهیدرنگی را کناررنگی دیگر بگذارید سعی کنید حتی الامکان رنگ دیگر خشک شود (جز وقتی که شما میخواهیدرنگ انجام دهید)

       ۲-۲- اکولین و وایتکس

مواد و ابزار لازم:اکولین، وایتکس، مسواک، آب، دستمال، ابزار کمکی مثل کاتر، مقوای بافت درشت، ،قلم مو، پالت و چسب کاغذی

این تکنیک به روش کاربا اکولین می باشد فقط در انتهای کار مسواکی راآغشته به وایتکس کرده و سطح کاغذ را به سلیقه ی خود افشانگری می‌کنیم.

       ۲- ۳-اکولین باقلم فلزی و رنگ پارچه

مواد و ابزارلازم :اکولین، قلم فلزی یا راپید، رنگ پارچه، مقوای ضخیم،ابزار کمکی(مداد، پاکن، کاتر، و خط کش و…)

این روش که با تلفیق چند روش به کار می‌رود یک جلوه ی خاص به تصویرموردنظرمیدهد. ابتداطرح را منتقل کرده سپس با شروع به رنگ آمیزی می‌کنیم.(کار با تکنیک اکولین را دربخش دیگرمفصل توضیح داده شده.)

بعد از آن رنگ های پارچه راباقلم موروی کار می گذاریم در این حالت قلم مو را به صورت دورانی می چرخانیم و حتی می توانیم درحین کاررنگهاراباهم مخلوط کنیم.این حالت بر همبستگی را به خوبی نشان می دهد. در مرحله بعدشروع به دور گیری می‌کنیم.این دورگیری می تواندبه وسیله قلم فلزی و یاهروسیله دیگری باشدوهمچنین می توانیم این کاررابه چندطریق انجام دهیم (مرتب- خط چین ویانامرتب)

       ۲- ۴- اکولین وچسب مایع وچسب میسکیت ومدادشمعی

مواد وابزارلازم:اکولین، چسب مایع، چسب میسکیت، مدادشمعی ومقوای بافت درشت ابتداطرح مورد نظرراروی مقواانتقال می دهیم وبااستفاده ازچسب مایع استفاده می‌کنیم.

قسمتی که بایدباچسب مایع کارشودرابه صورت دلخواه آغشته به چسب مایع می‌کنیم و بعدازخشک شدن آن چسب میسکیت را در جاهایی که می خواهیم سفید باقی بماند می زنیم و پس از خشک شدن چسب طرح را با اکولین رنگ آمیزی می‌کنیم. چسب مایع کمی برجسته می‌شو د و چسب میسکیت سفید می ماند و مداد شمعی حالت محوبه خود می گیرد و در نهایت طرح را دورگیری می‌کنیم.

 


       ۳- ۱- گواش

مواد وابزارلازم:گواش، قلم مو، مقوا،(بافت دار، معمولی)چسب، دستمال، آب برای رقیق کردن

رنگهادرکارباگواش ابتدامقوای لازم جهت اجرای کار را انتخاب کرده .سپس طرح مورد نظر را روی مقوا منتقل می‌کنیم.سپس رنگ موردنظررادرپالت درست کرده وباتوجه به غلظت مناسب شروع به رنگ آمیزمی‌کنیم. دقت کنیدکه حتما”درابتدای کارآن رابااستفاده ازچسب روی جایی محکم و ثابت کنید تا از باد کردن و لوله شدن مقوا جلوگیری شود. در این تکنیک و یا هر تکنیکی که با رنگهای جوهری و قلم مو سر کار دارید دقت کنید که قلم مو را بیش از سه یا چهار بار روی مقوا نکشید تا به ضخامت وبافت مقوا صدمه وارد نشود.

       ۳- ۲- آبرنگ

مواد و ابزار لازم:قلم مو، مقوا، آبرنگ، پالت،غلتک معمولی، اسفنج، رنگ مخصوص، چسب میسکیت

ابتدا طرح خود را به مقوا منتقل کرده،سپس رنگ دلخواه خود را رقیق می‌کنیم و روی قسمت مورد نظر می گذاریم ایجاد سایه روشن ها با آب میسرمیشود.دقت کنید که قلم مو را بیش از سه یا چهاربار بر روی کار نکشید زیرا باعث می‌شو د ضخامت مقوا از بین برود و بافتی ایجاد کند که جالب نمی باشد.

       ۴- ۱- مونو پرینت

مواد و ابزار لازم:شیشه، رنگ، کاغذ کاهی، پارچه، مداد و قلم مو، کاغذ چاپ، شیشه یا پالت رنگ، غلتک

چاپ به دو روش صورت می گیرد طراحی روی شیشه، طراحی پشت کاغذ

طراحی روی شیشه: ابتدا طرح مورد نظررا زیر شیشه قرار می دهیم و با قلم مو و رنگ مناسب طرح را روی شیشه می کشیم باید دقت شود که رنگ گذاری روی شیشه با سرعت انجام شود، چون امکان خشک شدن رنگ زیاد است. پس از رنگ گذاری می توان قسمت های زاید طرح را به وسیله پارچه تمیز کرد. سپس کاغذ را روی شیشه قرار می دهیم و طرح را با مالش دست و یا غلتک روی کاغذ منتقل و نمایان می سازیم.

چاپ پشت کاغذ: سطح شیشه را با یک لایه رنگ پوشانده و کاغذ باطله را روی شیشه می گذاریم و برمی داریم چند باراین کاررا تکرارتا کاغذ به شیشه نچسبد. پس کاغذی را که روی آن طرح کشیده شده را طوری می گذاریم که سطح سفید کاغذ زیر و طرح روبروی ما باشد کاغذ را با چسب روی شیشه محکم می‌کنیم. از روی طرح با یک شی تقریبا” نوک تیز می کشیم. همچنین می توان برای این که اثری از طرح روی کاغذ نماند طرح را روی کاغذ پوستی کشیده وکاغذ پوستی را روی کاغذ عادی قرار داد.

       ۴-۲- آ ب مرکب و فیبر و مونوپرینت

مواد و ابزار لازم: فیبرو مرکب ،چسب مایع،تکه های خرد شده‌ی مقوا

ابتدا همان تکنیک آب مرکب روی فیبر کار می‌کنیم سپس قطعات از پیش آماده شده‌ی تکنیک مونوپرینت را به صورت کولاژ روی آن می چسبانیم، و ترکیب بندی مناسبی را ایجاد می‌کنیم.

       ۵-۱- قلم فلزی

مواد و ابزار لازم: قلم فلزی، پالت، آب مرکب، مداد

در کار با قلم فلزی بعد از انتقال طرح بر روی مقوا و تهیه رنگهای مایع رقیق کار خود را آغاز می‌کنیم. خطوط ایجاد شده توسط قلم فلزی به شکل هاشور است که گاه این خطوط متقاطع می باشد و متناسب با طرح کاربرد دارد. در این تکنیک ضخامت و یا نازکی خطوط هاشور از طریق فشار دست بر روی سطح کار ایجاد می‌شو د. قلم فلزی خود به تنهایی یک تکنیک می باشد و یا می تواند با سایر تکنیک ها تلفیق شود.هاشور زدن بر روی زمینه با رنگهای مختلف هم می توان انجام شود که این امر مرتبط با موضوع و سلیقه تصویرگر می باشد.

       ۵-۲- قلم فلزی و سرکه

مواد و ابزار لازم: قلم فلزی ، سرکه، مداد و پاکن، قلم مو

پس از انتقال طرح مقوا را روی تخته محکم و ثابت می‌کنیم. ابتدا قسمت های تیره ی کار را با سرکه به وسیله قلم مو می پوشانیم و آن را روی شعله گاز می گیریم تا کمی رنگ آن تیره شود. سپس با قلم فلزی و مرکب روی طرح با شیوه ای که در بخش قلم فلزی آموزش داده ایم شروع به رنگ آمیزی می‌کنیم.

 

       ۵-۳- قلم فلزی و آب مرکب

مواد و ابزار لازم: مرکب رنگی، قلم فلزی، آب، دستمال، مقوا(کرافت)، چسب چوب، قلم مو، کاربن

در این تکنیک بسته به رنگ مرکب و موضوع کار و رنگ مقوا را انتخاب می‌کنیم یا این که از مقوای سفید استفاده می‌کنیم. ابتدا طرح را آماده شده را روی مقوا انتقال می دهیم و چون رنگ مقوا تیره است برای انتقال طرح از کاربن استفاده می‌کنیم. مرحله بعد ثابت کردن مقوا روی زمینه می باشد که با استفاده از چسب کاغذی در چهار طرف آن انجام می‌شو د. قلم مو را برداشته و به مرکب آغشته کرده و شروع به رنگ آمیزی می‌کنیم. برای ایجاد سایه روشن از آب استفاده می‌کنیم. باید قبل از خشک شدن آب مرکب را اضافه می‌کنیم در غیر این صورت سایه روشن به صورت لکه می‌شو د. پس از خشک شدن کار از قلم فلزی استفاده می‌کنیم. برای هاشور زدن با قلم فلزی می توانیم از رنگ های مختلف یا همان رنگ مرکب استفاده کنیم (دقت کنید قسمت هایی که از کاربن استفاده شده مرکب را به خود نمی گیرد و در نهایت دورگیری زیبایی به دست می آید.

       ۵-۴- روان نویس دو رنگ

مواد و ابزار لازم:روان نویس در دو رنگ متفاوت، چسب، مداد

طرح منتقل شده را روی یک سطح ثابت می‌کنیم. سپس برخی از قسمت های طرح را به وسیله یک رنگ شروع به رنگ آمیزی می‌کنیم و قسمت های دلخواه را نیز با رنگ دیگر، خطوط و هاشورها نقش مهم و اساسی را دراین تکنیک ایفا می‌کند.

       ۵-۵- ترام

مواد و ابزار لازم: مقوا یا کاغذ گلاسه، راپید، میزنور، چسب کاغذی

دراین روش طرح مورد نظر را بر روی میز نور قرار داده و با چسب کاغذی آن را روی میز نور ثابت می‌کنیم. سپس مقوای گلاسه را بر روی طرح قرار داده و دوباره با چسب مقوا را محکم می‌کنیم و میز نور نور را روشن کرده و طرح مورد نظر را با استفاده از نقطه سایه روشن می زنیم. در این تکنیک قسمت های تیره طرح را با استفاده از نقاط بیشتر پر می‌کنیم. در قسمت های روشن از نقاط کمتری استفاده می‌کنیم و بدین ترتیب طرح کنتراست خاصی به خود می گیرد. هرگز در میانه کار دست خود را روی کار نکشید. زیرا ممکن است هنوز طرح خشک نشده باشد و جوهر کار پخش گردد.

       ۶-۱- کولاژ

مواد و ابزار لازم: مقوای معمولی، چسب، مقوا وکاغذ های رنگی، ابزار کمکی (مداد، پاکن، خط کش و کاتر)

irill-ir-11 irill-ir-10

در این روش ما می توانیم از هر وسیله برای چسباندن به روی صفجه و به دست آوردن تصویر استفاده می‌کنیم. در این روش ابتدا طرح مورد نظر را روی مقوا منتقل می‌کنیم و سپس شروع به تکه چسبانی می‌کنیم. دقت کنید کاغذ رنگی، مقوا و یا روز نامه ای که در طرح مورد نظر می چسبا نید چروک نشده و جمع نشود و به لطا فت و ظرافت کار صدمه وارد نشود.


       ۶-۲- کولاژ با استفاده از قطعات بریده شده توسط دست

مواد و ابزار لازم: مقوا و کاغذ های رنگی و خردهای روز نامه، مقوای معمولی برای زیر کار، چسب مایع، ابزار کمکی،(مداد، خط کش، قیچی)

در این نوع کولاژ نیاز به الگوی قسمت های رنگی مختلف طرح نیست و ما به وسیله دست مقوا و یا کاغذ رنگی مورد نظر در ابعاد و اشکال مختلف به صورت نا منظم و گاهی نیز منظم پاره می‌کنیم و سپس در زمینه که متناسب با طرح انتخاب شده است می چسبانیم. در این کولاژ نیز نیز قطعات رنگی ممکن است بر روی هم و یا کنار هم قرار گیرند تا طرح مورد نظر را تکمیل کنند.

       ۶-۳- کولاژبا استفاده از قطعات بریده شده توسط قیچی

مواد و ابزار لازم:مقوا و بریده های روز نامه، کاغذ های رنگی،چسب، ابزار کمکی(کاتر،قیچی، مداد و خط کش و…)

در این نوع کولاژاز هرقسمت طرح که دارای رنگهای متفاوتی است الگویی تهیه کرده و سپس بر روی مقوا و یا کاغذ رنگی مورد نظر گذاشته و طرح رنگی را توسط قیچی از مقوا یا کاغذ رنگی جدا می‌کنیم و روی طرح می چسبانیم. در نهایت از چسباندن قطعات بریده شده در کنارهم و یا گاهی روی طرح مورد نظر ما کار خاتمه می یابد.( برش ها باید منظم و ظریف زده شود تا به ظرافت کار صدمه وارد نشود.)

       ۷-۱- پاستل و رنگ پلاستیک

مواد و ابزار لازم: پاستل، مقوای ضخیم، رنگ پلاستیک، ابزار کمکی( مداد، پاکن، کاترو…)

ابتدا طرح را منتقل می‌کنیم و زمینه کاغذ را به رنگ پلاستیک سفید آغشته می‌کنیم. طرح را با شیئ نوک تیز روی کار پیاده می‌کنیم. منتظر می مانیم تا خشک شود. بعد از مرحله خشک شدن با پاستل روغنی شروع به رنگ آمیزی می‌کنیم.

       ۸-۱- اسکراچ برد

مواد و ابزار لازم: تیغ، مرکب راپید، مقوای مخصوص یا گلاسه ی براق، کاربن سفید، قلم مو، چسب کاغذی، مداد

ابتدا طرح را روی کاغذ معمولی کشیده ، لبه ی بالایی کاغذ را روی مقوای اصلی چسبانده،سپس با مداد نوک سخت مثل ۲H یا قلم استنسیل یا هر وسیله ای که نوک آن خیلی تیز نباشد خطوط خارجی طرح را مجددا” می کشیم سپس سطح کاغذ را با یک قلم موی نسبتا” درشت مرکبی می‌کنیم. در مرحله بعد اقدام به انتقال جزییات روی مقوا به وسیله ابزار های خراش کرده که احساس فرم و حجم و غیره بستگی به نحوه ی خراشیدن خطوط و سطوح دارد.

       ۸-۲ پاستل روغنی و خراش

مواد و ابزار لازم: پاستل روغنی، مقوای ضخیم، مداد، کاربن، تیغ و کاتر، جوهر راپید

در این تکنیک ما در آغازیک مقوای سفید به اندازه ی دلخواه انتخاب می‌کنیم و برای اجرای این کار از رنگهای دلخواه روشن را کنار یک دیگر به طور در هم استفاده می‌کنیم و صفحه را از رنگهای روشن و متفاوت پر کنید.

بعد از رنگ آمیزی با پاستل روغنی سیاه رنگ یا رنگهای تیره دیگر را بر می داریم و به طور کامل روی رنگهای روشن می زنیم بعداز این مرحله شروع به خراش دادن آن به شکل و تصویر دلخواه می‌کنیم ومی توانیم هر تصویری را با رنگهای در هم بدست آوریم.

       ۹-۱ چسب چوب و گواش

مواد و ابزار لازم: مقوای ضخیم، چسب چوب، گواش، ابزاری برای انتقال چسب چوب به صفحه مثل کاردک، ابزاری برای ایجاد بافت های مختلف مثل شانه، راپید یا روان نویس

ابتدا مقوا را با استفاده از چسب کاغذی بر روی میز محکم کرده و و بعد چسب چوب را با کاردک روی مقوا پهن می‌کنیم. در مرحله بعد با استفاده از شانه بافت افقی و عمودی ایجاد کرده و پس از خشک شدن چسب چوب، طرح را روی مقوا منتقل می‌کنیم. پس رنگ را آماده و شروع به رنگ آمیزی می‌کنیم و در مرحله پایانی با راپید و یا روان نویس دورگیری های مختلف را ایجاد می‌کنیم.

       ۹-۲- چسب چوب و اکولین

مواد و ابزار لازم: مقوای ضخیم، چسب چوب، رنگ جوهری(اکولین) ابزاری برای انتقال چسب چوب به صفحه، کاردک نرم یا قلم مو، ابزاری برای ایجاد بافت های روی چسب چوب مانند تیغ و یا سوزن، روان نویس یا ماژیک سر نازکابتدا روی صفحه ی کار، طرح خود را پیاده کرده سپس طرح مورد نظر را با چسب چوب پر می‌کنیم و با ابزار های ذکر شده روی آن ایجاد بافت می‌کنیم. بعد از خشک شدن چسب رنگ متناسب با طرح را انتخاب نموده و شروع به رنگ آمیزی می‌کنیم. ممکن است پس از ایجاد بافت با چسب چوب طرح زیرین پوشیده شود اما بعد از خشک شدن سطوح زیرین مشخص می‌شو د و آخرمی توان پس از خشک شدن اکولین یا روان نویس ها شورهای متناسب با طرح را ایجاد نمود.

۱۰-۲ آموزش نقاشی با رنگهای اکریلیک

من قبلا درباره آموزش نقاشی اکریلیک کتابی رو معرفی کرده بودم Painting with Brenda Harris و گفته بودم که شرکت گرومباچر ناشر این کتاب هست و تنها جایی که سراغ دارم این کتاب رو بفروشه میدان انقلاب روبروی درب مترو (ابتدای خ آزادی) یک دکه روزنامه است که مجله های خارجی هم می فروشد. اگرچه نقاشیهای کتاب کمی تا قسمتی بازاری پسنده اما برای شروع یادگیری تکنیک نقاشی اکریلیک کافی است. از آنجایی که دوستان ممکن هست دسترسی به این کتاب نداشته باشند من نکته های مختصری درباره کار میدهم که ترجمه ای از این کتاب به همراه تجربیات کمم هست. (بعدا نوشت: ترجمه این کتاب را از انتشارات اکتا یا فروشگاه افق – انقلاب روبروی سینما بهمن- می توانید تهیه کنید)

از نظر شیوه رنگ آمیزی اگر کار با آبرنگ یا رنگ روغن رو بلد باشید ، با اکریلیک هم هیچ مشکلی نخواهید داشت مثلا برندا هریس همان استفاده ای را از قلم موی بادبزنی می کند که باب راس .

۱-     حلال رنگهای اکریلیک آب است اما وقتی این رنگها خشک شود دیگر در آب حل نمیشود و به صورت یک لایه پلاستیکی در میاید. برای رقیق کردن رنگها از آب سرد و تمیز استفاده کنید.

۲-     تیوپهای رنگ اکریلیک را به صورت وارونه ( سر تیوپ را روی زمین بگذارید) نگهداری کنید تا از بسته شدن سوراخ تیوپ جلوگیری شود.

۳-     درباره برندهای موجود دربازار اطلاع خاصی ندارم فقط از رنگ اکریلیک بیسیک استفاده کرده ام و راضی بودم.

۴-     اکریلیک را می توان روی بوم ، مقواهای آبرنگ، مقوای ماکت ، کوزه سفالی، تخم شترمرغ، گچ ، پلاستیک، چوب و … استفاده کنید.

۵-     شرکت گرومباچر برای رنگ اکریلیک پالت مخصوصی را طراحی کرده که شامل یک جعبه است و درون آن یک اسفنج قرار دارد و روی اسفنج یک کاغذ مخصوص قرار می گیرد. داخل جعبه را پر از آب می کنند و آب از طریق اسفنج می تواند به کاغذ مخصوص انتقال یابد و همواره آنرا مرطوب نگه دارد. رنگها بر روی این کاغذ قرار داده می شود و مخلوط می گردد. تا زمانیکه کاغذ مرطوب باشد رنگها خشک نمی شود و می توان به مدت طولانی رنگ را نگه داشت بی آنکه از خشک شدنش نگران بود. باید هر از چند گاهی آب را از گوشه ای داخل جعبه ریخت تا کاغذ خشک نشود و چین نخورد. من مطمئن نیستم این نوع پالت در ایران موجود باشد. شخصا از ظروف پلاستیکی شکلات و … که سطحی سفید یا بیرنگ دارند به جای پالت استفاده می کنم که اگر رنگ هم خشک شد آنرا بی دغدغه دور بیاندازم.

۶-     قلم موهایی که برای رنگ روغن استفاده میشوند برای اینکار مناسب هستند. قلم موها را با آب تمیز بشویید و چنانچه رنگ روی آنها خشک شد می توانید با الکل آنرا کاملا تمیز کنید.

۷-     طرح را می توان با کاغذ کاربن یا مداد روی بوم کشید. فقط باید دقت کنید که مدادی که استفاده می کنید از سری اچ باشد که کربن مداد با آب رنگ قاتی نشود و کار چرک نگردد.

۸-     برای خشک کردن سریعتر کار می توانید از سشوار با حرارت ملایم و فاصله ی تقریبا ۳۰ سانتیمتری از بوم استفاده کنید. سشوار را در همه جای طرح به صورت یکنواخت حرکت دهید.

۹-     برای مخلوط کردن رنگها می توانید از کاردک استفاده کنید درست همانطور که در رنگ روغن استفاده می شود.

۱۰- مدیوم های وایت بلند white blend ، کلیر بلند clear blend و اسلوبلند slow blend برای کاهش زمان خشک شدن و ایجاد مخلوط رنگ استفاده می شوند. مثلا در کتاب برای ایجاد رنگ بنفش خاکستری متوسط از ۶ قسمت وایت بلند و ۱ قسمت آبی اولترامارین ، ۱ قسمت پین گری payne’s gray و کمی کریمسون استفاده شده. ظاهرا فقط برای ساخت هایلایتهای خیلی روشن از مخلوط سفید تینانیوم و رنگ مورد نظر استفاده میشه! یا گاهی فقط از وایت بلند لازمه استفاده بشه ولی می خواهیم رقیق تر باشه ، که آنرا با کلیر بلند مخلوط می کنند، یا برای ساخت مخلوطی با رقت مناسب (اما روشن نشده) از کلیربلند استفاده میشه.

irill-ir-15 irill-ir-13

گردآوری: تصویرسازی ایرانی